walking around DC (incl Smithsonian) - Nov 2007 [best]

#gallery 07Nov05_040

07Nov05-040

#gallery 07Nov05_147

07Nov05-147

#gallery 07Nov05_162

07Nov05-162

#gallery 07Nov05_171

07Nov05-171

#gallery 07Nov05_173

07Nov05-173

#gallery 07Nov05_242

07Nov05-242

#gallery 07Nov05_246

07Nov05-246

#gallery 07Nov05_258

07Nov05-258

#gallery 07Nov05_264

07Nov05-264

#gallery 07Nov05_267

07Nov05-267

#gallery 07Nov05_275

07Nov05-275

#gallery 07Nov05_322

07Nov05-322

#gallery 07Nov05_324

07Nov05-324

#gallery 07Nov05_347

07Nov05-347

#gallery 07Nov05_360

07Nov05-360

#gallery 07Nov05_408

07Nov05-408

#gallery 07Nov05_422

07Nov05-422

#gallery 07Nov05_428

07Nov05-428

#gallery 07Nov05_434

07Nov05-434